Flame Away mede-winnaar challenge brandveiligheids­innovaties

Brandveiligheid staat bij woningcorporaties hoog op de agenda. Senioren wonen langer zelfstandig thuis. Vluchten bij brand wordt een steeds grotere uitdaging vanwege verminderde vitaliteit, grotere afhankelijkheid van rollators of scootmobielen en soms beginnende dementie. ‘Daarom hebben we deze challenge als woningcorporaties gezamenlijk opgezet. We zijn enthousiast over de inzendingen en zien ook echt potentie in de winnende innovaties. ‘LeefSamen’ is unaniem als winnende innovatie gekozen. Met name de inzet van het sociale netwerk van senioren en de buurt in het geval zich brand voordoet, gaf de doorslag,’ aldus Woonzorg Nederland, Habion en Wooncompagnie.

Anne van Grinsven vult aan: ‘Niet alleen brandveiligheid is belangrijk, het begint bij brandpreventie en bij bewustwording wat je als bewoner zelf kunt doen als het gaat om deze thema’s. Omdat Woonzorg Nederland gespecialiseerd is in seniorenhuisvesting heeft dit ons volle aandacht. Zo hebben wij in alle zelfstandige woningen twee gekoppelde rookmelders geplaatst. Organiseren we in samenwerking met de veiligheidsregio’s of lokale Brandweer informatieavonden over brandveiligheid en –preventie. En is als pilot een Bewoners Hulp Verlening opgestart in een complex.’

PRICES

De jury beloonde nog drie innovaties met financiële middelen om pilots op te starten. Zo is € 7.500 beschikbaar voor het plaatsen van lichtgevende rozetten om deurklinken, zodat de vluchtweg zichtbaar is. Een innovatie van Ooijevaars Bevlogen Bouwers. Kan de start-up ‘Slimme kookwekker’ met € 7.000 bij ouderen hun prototype van een slimme kookwekker met een warmte en bewegingssensor verder testen. En worden studenten van de VU, UvA en TU Delft met € 2.500,– aangemoedigd om hun Flame Away’ wegwerpbrandblusser van een geschikt design te voorzien en uit te testen bij ouderen.

ENGLISH TEXT

 

Why this challenge

Fire safety is high on the agenda of housing corporations. Seniors live independently at home for longer. Fleeing in the event of a fire is becoming more and more challenging due to reduced vitality, greater dependence on walkers or mobility scooters and sometimes early dementia. ‘That’s why we set up this challenge together as housing corporations. We are enthusiastic about the entries and also see real potential in the winning innovations. ‘LeefSamen’ has been unanimously chosen as the winning innovation. In particular, the deployment of the social network of seniors and the neighborhood in the event of a fire was the deciding factor, ‘said Woonzorg Nederland, Habion and Wooncompagnie.

Anne van Grinsven adds: ‘Not only fire safety is important, it starts with fire prevention and awareness of what you can do as a resident when it comes to these themes. As Woonzorg Nederland specializes in housing for the elderly, this has our full attention. For example, we have installed two linked smoke detectors in all independent homes. We organize information evenings about fire safety and prevention in collaboration with the safety regions or local fire brigade. And as a pilot, a Resident Assistance Service was started up in a complex. ‘

AWARDS

The jury awarded three more innovations with financial resources to start up pilots. For example, € 7,500 is available for placing luminous rosettes around door handles, so that the escape route is visible. An innovation by Ooijevaars Bevlogen Bouwers. With € 7,000, the start-up ‘Smart kitchen timer’ can further test their prototype of a smart kitchen timer with a heat and motion sensor among the elderly. And students from the VU, UvA and TU Delft are encouraged with € 2,500 to equip their Flame Away ‘disposable fire extinguisher with a suitable design and test it with the elderly.

nl_NL